O projekcie Matura - pierwszy krok do kariery

PROJEKT   MATURA – PIERWSZY KROK DO KARIERY

 Wprowadzenie obowiązkowej matury z matematyki spowodowało konieczność przygotowania się do niej uczniów o zróżnicowanych umiejętnościach i zdolnościach, u których często występują dysproporcje edukacyjne nabyte w trakcie kształcenia.  W ostatniej klasie szkoły ponadgimnazjalnej uczeń stoi  również przed wyborem dodatkowych przedmiotów maturalnych. Potrzeby współczesnego rynku pracy wskazują, że najlepszy start zawodowy będą mieli w przyszłości absolwenci kluczowych dla gospodarki kierunków nauk matematyczno – przyrodniczych lub technicznych. Warto więc  na maturze  zdawać jeden z  takich przedmiotów.

Wśród uczniów techników, najczęściej wybieranym przedmiotem z tej grupy jest geografia.  Niestety, liczba godzin przeznaczona na kształcenie
w tym zakresie jest niewielka, a w wielu wypadkach zgłębianie geografii kończy się na rok przed maturą.  Szkoły na ogół nie mają pieniędzy na  organizację  dodatkowych zajęć wyrównujących  dysproporcje  edukacyjne.  Skutkuje to dużymi dysproporcjami między wynikami egzaminów maturalnych absolwentów  techników i liceów ogólnokształcących. Analiza popełnianych błędów wskazuje na słabe ukształtowanie u uczniów techników umiejętności  kluczowych, co ma negatywny wpływ na planowanie i organizację  samodzielnych przygotowań do matury. 

W   roku szkolnym 2010/2011   Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego rozpoczęło więc realizację  dwuletniego projektu  Matura – pierwszy krok do kariery.  Projekt  prowadzony  jest przez Miasto Łódź w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i współfinansowany z funduszy Unii Europejskiej.  Jego  głównym celem jest zmniejszenie dysproporcji edukacyjnych z matematyki i geografii powstałych w trakcie procesu kształcenia u uczniów klas programowo najwyższych  łódzkich techników przez zorganizowanie i prowadzenie w tych szkołach dodatkowych zajęć edukacyjnych z matematyki i geografii.  Celem zajęć jest również udoskonalenie średnio o 20% u uczniów  skutecznego porozumiewania się w języku polskim (z użyciem języka specyficznego dla matematyki i geografii), umiejętności uczenia się oraz  budowania poprawnych relacji w grupie rówieśniczej. Udoskonalenie co najmniej o 30% u uczących się poprawnej interpretacji tekstów, przetwarzania informacji, analizy i rozwiązywania problemów, użycia  i tworzenia strategii, rozumowania, argumentowania i opisywania w sposób poprawny językowo.

Cele te są zgodne  z programami rozwojowymi techników  skierowanymi na wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej.  Projekt uwzględnia zasadę równości mężczyzn i kobiet oraz koncepcję zrównoważonego rozwoju.

W roku szkolnym 2010/2011 do projektu przystąpiło 12 łódzkich techników.  Zajęcia zostały z takim entuzjazmem przyjęte przez  młodzież, że po roku w projekcie znalazło się 16 szkół ponadgimnazjalnych. W  sumie wsparciem zostało objętych 1688 uczniów.

Dodatkowe zajęcia z matematyki i geografii prowadzone były w dogodnych dla uczących się  terminach – nawet w soboty.  Z wykorzystaniem nowatorskich metod stymulujących kreatywność  uczących się.   Wywiad przeprowadzony wśród młodzieży  z kilku szkół potwierdził atrakcyjność i przydatność zajęć.  Podkreślano  przyjazną i twórczą atmosferę,  indywidualizację pracy  dostosowaną do predyspozycji  i możliwości poszczególnych osób.  Nauczyciele wykorzystywali  zestawy zadań i ćwiczeń przygotowywanych przez Zespół do Spraw Wspierania Zajęć w Szkołach.  Dzięki temu  mogli  wymieniać doświadczenia  dydaktyczne i dzielić się pomysłami metodycznymi.    Przedstawiciele  Zespołu do Spraw Wspierania Zajęć w Szkołach obserwowali też wybrane zajęcia, w celu  wypracowania  bardziej efektywnych metod i sposobów pracy. Wszystkie zajęcia zostały ocenione bardzo wysoko.   Nauczyciele  przygotowywali je, uwzględniając preferowane style uczenia się i indywidualne potrzeby uczących się, używając tradycyjnych i  multimedialnych środków dydaktycznych. 

Na dodatkowe zajęcia przygotowujące do matury przeznaczono 2 godziny w tygodniu. Jednak nauczyciele poświęcali swoim uczniom znacznie więcej czasu – spotykając się z  młodzieżą podczas dodatkowych  dyżurów. W kwietniu 2012 r. nauczyciele charytatywnie  we wszystkich szkołach biorących udział w projekcie przeprowadzili  próbną maturę z matematyki i geografii.  Porównanie jej wyników z testami diagnostycznymi, przeprowadzonymi we wrześniu, wykazało znaczny przyrost wiedzy   i umiejętności uczących się, dużo większy niż zakładano.

W niedługim czasie  czeka uczących się  prawdziwa matura. Miejmy nadzieję, że ukształtowane umiejętności pomogą  młodzieży w uzyskaniu jak najlepszych wyników, które  zapewnią wstęp na wymarzoną wyższą uczelnię.

Kinga Gałązka