Zadania z chemii na egzaminie gimnazjalnym w roku 2013

CHEMIA NA EGZAMINIE GIMNAZJALNYM  W CZĘŚCI PRZYRODNICZEJ w 2013 ROKU

Na podstawie Sprawozdań z przebiegu egzaminu gimnazjalnego w roku 2013,
dane CKE i OKE w Łodzi

            Zestaw standardowy arkusza egzaminu gimnazjalnego z zakresu przedmiotów przyrodniczych zawierał 24 zadania zamknięte i składał się z czterech części przedmiotowych: biologii, chemii, fizyki i geografii. Każdy z przedmiotów reprezentowany był przez sześć zadań różnego typu: wyboru wielokrotnego, prawda-fałsz, na dobieranie. Za poprawne rozwiązanie wszystkich zadań można było otrzymać 28 punktów. W okręgu łódzkim średni wynik wyniósł 59%, uczniowie najczęściej uzyskiwali wynik 16 punktów. Cały test był umiarkowanie trudny - wskaźnik łatwości 0,60, zadania z chemii wypadły podobnie. Stopień trudności zadań był zróżnicowany, od najtrudniejszego (12.2) do bardzo łatwego (1.2). Przeważały zadania trudne.                                                                                                                      
Uczniowie dobrze poradzili sobie z wyszukiwaniem informacji w tekście popularnonaukowym i z interpretowaniem danych. W zakresie opanowania czynności praktycznych gimnazjaliści słabiej opanowali umiejętność krytycznej analizy przebiegu doświadczenia (zadanie 10), ale dobrze rozróżnili obserwacje od wniosku do doświadczenia w zadaniu 8. Umiejętność planowania i przeprowadzania doświadczeń jest ważna nie tylko w chemii, ale również w innych naukach przyrodniczych. Doświadczenia stanowią podstawę lepszego zrozumienia zjawisk zachodzących w przyrodzie.  W zadaniach sprawdzano:

obszar

numer

zadania

wskaźnik łatwości

sprawdzana umiejętność

Uczeń:

  1. Pozyskiwanie, przetwarzanie i tworzenie informacji

7

0,60

odczytuje z układu podstawowe informacje o pierwiastkach,

definiuje elektrony walencyjne

12.1

0,67

definiuje węglowodory nasycone i nienasycone,

tworzy wzór ogólny szeregu homologicznego alkanów

12.2

0,38

opisuje właściwości węglowodorów: spalanie, przyłączanie bromu

  1. Rozumowanie

i zastosowanie nabytej wiedzy do rozwiązywania problemów

8

0,73

obserwuje doświadczenia

9

0,66

opisuje proste metody rozdziału mieszanin,

bada zdolność do rozpuszczania się różnych substancji w wodzie

11

0,69

bada zdolność do rozpuszczania się różnych substancji w wodzie,

opisuje różnicę miedzy roztworem nasyconym

i nienasyconym,

oblicza ilość substancji, którą można rozpuścić

  1. Opanowanie czynności praktycznych

10

0,42

projektuje doświadczenie, które pozwoli odróżnić kwas oleinowy od palmitynowego

 

Od roku 2012 wymagania egzaminacyjne są tożsame z wymaganiami ogólnymi i szczegółowymi zapisanymi w podstawie programowej dla kształcenia ogólnego przedmiotu chemia w III etapie edukacyjnym oraz  przyroda w II etapie edukacyjnym, zgodnie z nową koncepcją kształcenia (zasada kumulatywności przyjęta w Podstawie programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół z rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 27 sierpnia 2012 roku).  Od roku 2015 na egzaminie maturalnym (jeden poziom -rozszerzony) będą obowiązywać również wymagania edukacyjne z wcześniejszych etapów. Zgodnie z nową strukturą kształcenia dla części uczniów wiedza chemiczna zdobyta w gimnazjum będzie stanowiła kapitał na całe życie, ponieważ obowiązkowy zakres podstawowy uczenia się chemii w IV etapie jest dopełnieniem edukacji gimnazjalnej.
Wykorzystywane w pracy z uczniem zadania powinny być zróżnicowane pod względem sprawdzanych wiadomości i umiejętności, poziomu trudności, a także sposobu udzielania odpowiedzi; powinny sprawdzać opanowanie umiejętności złożonych, często ponadprzedmiotowych, takich jak rozumowanie wymagające krytycznego myślenia, wykrywanie współzależności elementów lub procesów oraz związków przyczynowo -skutkowych i funkcjonalnych, stosowania zintegrowanej wiedzy we własnych strategiach rozwiązywania problemów.

opracowała Małgorzata Kozieł