Zespoły metodyczne nauczycieli matematyki

W bieżącym roku szkolnym nauczyciele matematyki ze szkół podstawowych pracują w trzech zespołach metodycznych:

 • Wdrażanie nowoczesnych metod kształcenia
  Liderem zespołu jest pani Jolanta Olszewska – nauczyciel matematyki w SP 189 Nauczyciele pracujący w tym zespole tworzą pomoce dydaktyczne. Efektem ich pracy jest publikacja „Sprawdziany diagnozujące wiadomości i umiejętności uczniów z matematyki po klasie czwartej i piątej szkoły podstawowej”. Obecnie trwają prace nad sprawdzianami po klasie trzeciej, pozwalające dokonać diagnozy wiadomości i umiejętności uczniów rozpoczynających II etap kształcenia.
   
 • Praca z uczniem zdolnym
  Liderem zespołu jest pani Halina Latos – nauczyciel matematyki w SP 11. Nauczyciele pracujący w tym zespole zajmują się organizacją konkursu matematycznego dla uczniów klas szóstych. W bieżącym roku szkolnym odbywa się już jego IV edycja.
   
 • Kształcenie matematyczne w klasach integracyjnych
  Liderem zespołu jest pani Katarzyna Ciesielska – nauczyciel matematyki w Gimnazjum nr 43. Zespół skupia nauczycieli pracujących w klasach integracyjnych w szkołach podstawowych i gimnazjach. W ramach pracy zespołu nauczyciele wymieniają się doświadczeniami pedagogicznymi.
   
 • Matematyka w szkołach zawodowych 
  Liderem zespołu jest Renata Dania z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 15. Zadania zespołu koncentrują się wokół wypracowania metod podnoszących  efektywnośc kształcenia w szkołach zawodowych, ukazania możliwości stosowania metody projektów na lekcjach matematyki, wykorzystania technik multimedialnych w kształceniu przedmiotowym, inspirowania nauczycieli do tworzenia nowatorskich rozwiązań metodycznych, promowania nauczycieli – innowatorów.
   
 • Gry i szarady w edukacji matematycznej 
  Liderem zespołu jest Wioletta Szubka z LO LYKEION. Zadaniem zespołu jest inspirowanie nauczycieli do wykorzystywania synektycznych metod kształcenia, zastosowaniem gier iszarad na zajęciach edukacyjnych.
   
 • Budowanie modelu pracy z uczniem zdolnym
  Liderem zespołu jest Jarosław Milski z XXXI Liceum Ogólnokształcącego. Zespół wypracowuje i sprawdza sposoby indywidualizacji procesu kształcenia oraz sposoby stymulowania aktywności twórczej uczniów na zajęciach edukacyjnych z  matematyki. Popularyzuje najnowsze osiągnięcia matematyki światowej poprzez organizowanie sesji i seminariów. Organizuje  Turniej Matematyczna Piramida.