O nas

Pracownia Edukacji Matematycznej, Fizycznej i Chemicznej jest częścią Ośrodka Doskonalenia Szkolnych Systemów Edukacji. Skupieni w niej doradcy metodyczni wspomagają pracę łódzkich nauczycieli matematyki, fizyki  i chemii II, III i  IV etapu edukacji.

Najważniejsze działania pracowni to:

 • wspieranie szkół w tworzeniu  optymalnych warunków edukacyjnych do rozwoju intelektualnego i osobowościowego dzieci i młodzieży poprzez efektywne planowanie i organizowanie procesu kształcenia w kontekście wdrażania nowej podstawy programowej i zmianami w egzaminach zewnętrznych
 • wypracowanie skutecznych metod  pracy na zajęciach przedmiotowych, poprzez indywidualizację procesu kształcenia, stosowanie form 
  i sposobów pracy uwzględniających np.  preferencje w stylach uczenia się, rodzajach zdolności, umiejętności korzystania z technologii informacyjnych, także w pracy z uczniami o specyficznych potrzebach edukacyjnych
 • doskonalenie nauczycieli (w tym  konsultacje indywidualne) w zakresie konstruowania oraz modyfikowania  planów dydaktycznych 
  i programów  kształcenia przedmiotowego, oceniania diagnostycznego i kształtującego, stosowania nowych technologii w procesach uczenia się
 • organizowanie wymiany doświadczeń nauczycieli poprzez m.in.  modelowe zajęcia edukacyjne i prezentacje dydaktyczne ukazujące sprawdzone w praktyce rozwiązania metodyczne
 • publikacje efektów prac zespołów  zadaniowych i metodycznych
 • przeprowadzanie konkursów  dla uczniów (Fotografujemy zjawiska fizycznochemiczne,  Matematyczne wędrówki po Łodzi, Matematyczna Piramida, konkursy chemiczne dla uczniów szkół ponadgiomnazjalnych)
 • organizowanie i prowadzenie dla  uczniów szczególnie zainteresowanych matematyką, fizyką i chemią sesji, seminariów i konsultacji pokazujących najnowsze osiągnięcia tych dziedzin wiedzy, możliwości wykorzystania ukształtowanych umiejętności w sytuacjach życia codziennego.